OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


|. Základné ustanovenie

Prevádzkovateľom je Kozmetický salón Studio Simona. IČO: 35449641, IČ DPH: SK1027418799, so sídlom: Zimná 1, 082 52, Dulová Ves(ďalej len: "prevádzkovateľ").

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Zimná 1, 082 52 Dulová Ves - Čergov

email: monikagallova67@gmail.com

telefón: +421 907 929 325

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Nariadenie EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj "Nariadenie") a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej "Zákon") v rozsahu určenom týmto predpisom. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta v e-shope, ak nás o to pred uzatvorením zmluvy registráciou žiadate.

Osobné údaje sú poskytované na účel vybavenia Vašej objednávky a doručenia tovaru. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené účely len v nevyhnutnom rozsahu.

Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám - sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä naši zmluvní partneri ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia e-shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru.

Podľa Nariadenia máte právo:

 1. a) kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 2. b) požadovať od nás prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,
 3. c) na opravu osobných údajov,
 4. d) na vymazanie osobných údajov,
 5. e) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. f) namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 7. g) na prenosnosť osobných údajov,
 8. h) byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak by osobné údaje neboli získané od Vás,
 9. i) podať sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

Vašim právam podľa písm. a) až h) vyššie korešpondujú naše povinnosti. Takéto Vaše právo môžete uplatniť zaslaním žiadosti na korešpondenčnú adresu alebo adresu nášho sídla, zaslaním e-mailu na adresu tatras.store@gmail.com, podľa toho, ktorá z týchto foriem je pre Vás najdostupnejšia. Zo žiadosti by malo vyplývať, ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. Ak by ste mali otázky k obsahu Vašich práv, pokúsime sa ich zodpovedať k Vašej spokojnosti.

Nevykonávame ani automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa Nariadenia ani Zákona. Vaše osobné údaje môžu byť skombinované v spojitosti s údajmi o Zákazníckej karte tatras.store tak, aby ste mohli pri nákupe uplatniť benefit z niektorých akcií, ktorú predávajúci priebežne vykonáva. Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Ak by sa tak zamýšľalo, budeme Vás o tom informovať.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa Nariadenia EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj "Nariadenie"). Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej "Zákon") v rozsahu určenom týmto predpisom. Poskytovanie osobných údajov na účely marketingu je zmluvnou požiadavkou. Osobné údaje sa musia poskytnúť, pretože bez toho nie je možné posielať newslettre. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
 1. Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať osobám, ktoré sa podieľajú na príprave a zasielaní týchto oznámení a plnení účelu zasielania newslettrov. Takýmito osobami sú najmä zamestnanci marketingu, vedúci predajne a zmluvní partneri z oblasti informačných technológií, ktorí sa podieľajú na príprave, zasielaní a vyhodnotení týchto marketingových oznámení. Vaše osobné údaje budú uchovávané a súhlas sa udeľuje po dobu 5 rokov, ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania. Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ môže odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Takýmito príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2019

©2021, Kozmetický salón Studio Simona™
©2021, Kozmetický salón Studio Simona™